Jewellery and Gem ASEAN Bangkok 2024 (JGAB) Registration

Fields with a are required to register.

Admission Policy*

Admission Policy


  • Smart phone with internet MUST be acquired to attend and visit the show. (ผู้เช้าชมงานจะต้องมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟน หรือ เครื่องมือสื่อสารพร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้)
  • The exhibition is open to trade and business visitors only. (งานแสดงสินค้านี้ สำหรับผู้เข้าชมงานเพื่อการค้าและเจรจาธุรกิจเท่านั้น)
  • Identity Card or Passport required at onsite registration counter and Hall entry. (ผู้เข้าชมงานจะต้องนำบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตแสดง ณ จุดลงทะเบียนและทางเข้า)
  • Due to security reason, the badge CANNOT be transferred. (เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย ไม่อนุญาตให้ส่งต่อบัตรเข้าชมงานแก่บุคคลอื่นและชื่อบนบัตรเข้าชมงานจะต้องตรงกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตเท่านั้น)
  • Minors (<15 years) and the general public will not be permitted entry. (เด็กและเยาวชน (ต่ำกว่า 15 ปี) และบุคคลทั่วไปไม่อนุญาตให้เข้าชมงาน)
  • All visitors must be properly attired, e.g. those in shorts and slippers will be refused entry into the exhibition halls. (ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ ผู้ที่สวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะไม่สามารถเข้าชมงานได้)
  • The organiser reserves the right to refuse entry without being required to give reasons. (ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าชมงานโดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล)