Contact Information

Questionnaire

1. กรุณาระบุตำแหน่งงานของท่าน (1 หัวข้อเท่านั้น) / Please tick your job function *

101. ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของธุรกิจ / Executive, General Management, Business Owner
102. ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายผลิต / Production, Plant Manager
103. ฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง / Purchasing, Procurement
104.วิศวกร ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง / Engineer, Technician, Maintenance
105. ฝ่ายขายและการตลาด / Sales Executive, Marketing
106. อื่นๆ (กรุณาระบุ) / Others (please specify)

2. กรุณาระบุอุตสาหกรรมหลักของบริษัทของท่าน (1 หัวข้อเท่านั้น) / Please tick your company's main industry *

201. เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น / Air-Conditioning & Refrigeration
202. การประกอบชิ้นส่วน / Assemblers
203. รถยนต์และอะไหล่ / Automobile & Spare Parts
204. การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ / Autoparts & Components
205. การก่อสร้าง / Building & Construction
206. อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า / Electrical & Electronic
207. วิศวกร ที่ปรึกษา / Engineering, Consultant Services
208. เฟอร์นิเจอร์ / Furniture
209. เหล็ก โลหะและผลิตเครื่องจักร / Iron, Steel Metal Machine Manufacture
210. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ / Medical Device & Parts
211. พลาสติกและยาง / Plastic & Rubber
212. สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ / Printing & Packaging
213. งานด้านวิจัยและวิทยาศาสตร์ / Research & Scientific Work
214. อื่นๆ (กรุณาระบุ) / Others (please specify)

3. กรุณาระบุธุรกิจหลักของท่าน (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) / Please tick your company's main business (tick more than one) *

301. ที่ปรึกษา / Consultant
302. ผู้กระจายสินค้า / Distributor
303. สถาบันการศึกษา / Education
304. ผู้ส่งออก / Exporter
305. หน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ / Government Agency, State Enterprise
306. ผู้นำเข้า / Importer
307. โรงงานผู้ผลิต / Manufacturer
308. ผู้รับช่วงการผลิต / Subcontractor
309. อื่นๆ (กรุณาระบุ) / Others (please specify)

4. กรุณาระบุหมวดเทคโนโลยีที่ท่านสนใจในงาน (เลือกได้มากที่สุด 5 หัวข้อ) / Please tick technology of interest in this show (tick maximum of five items) *

401. ปั๊มลม / Air Compressor
402. ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม / Factory Automation
403. เครื่องมือช่างและอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป / Hand Tools, Power tools & Accessories
404. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม / Industrial Robots
405. เครื่องจักรกลโลหการและอุปกรณ์ / Machine Tools, Accessories
406. ระบบเครื่องมือลำเลียงขนส่ง, เคลื่อนย้ายวัสดุและการจัดเก็บ / Material Handling Equipment & Storage Systems
407. การวัด ทดลองและควบคุม การรับประกันคุณภาพ / Measuring, Testing & Control, Quality Assurance
408. แม่พิมพ์ / Mold & Die
409. ระบบกำลัง / Power and Transmission
410. การบริการ (กรุณาระบุ) / Service Please specify
411. เครื่องจักรงานโลหะแผ่น / Sheet Metal Machinery
412. เครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ / Tools & Cutting Tools
413. เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อม / Welding & Components
414. อื่นๆ (กรุณาระบุ) / Others (please specify)

5. ท่านเคยเข้าร่วมชมงานอินเตอร์แมค 2019 หรือไม่? / Have you ever visited the INTERMACH 2019 show ? *

501. เคย / Yes
502. ไม่เคย / No

6. กรุณาระบุวัตถุประสงค์ในการเข้าชมงาน (1 หัวข้อเท่านั้น) / Your purpose of visit (tick as appropriate) *

601. ศึกษาข้อมูลเพื่อการเข้าร่วมงานในปีต่อไป / To evaluate for future participation
602. สั่งซื้อสินค้า / To place orders
603. ศึกษาข้อมูลเพื่อเสนอซื้อ / To view and recommend to decision maker
604. ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ / To view and study new technology
605. อื่นๆ (กรุณาระบุ) / Others (please specify)

7. ระยะเวลาในการจัดซื้อ / Purchasing Period *

701. ไตรมาสที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) / Quarter 1 (January - March)
702. ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) / Quarter 2 (April - June)
703. ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) / Quarter 3 (July - September)
704. ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) / Quarter 4 (October - December)

8. ขนาดธุรกิจ / Business Size *

801. 1-50 คน / 1-50 persons
802. 51-100 คน / 51-100 persons
803. 101-200 คน / 101-200 persons
804. 201 คนขึ้นไป / 201 persons and up

9. ท่านทราบข่าวการจัดงานจากสื่อใด? / How did you know about the show INTERMACH 2020? *

901. เอกสารจากผู้ออกงาน / Brochure or Invitation sent by exhibitors of this show
902. เอกสารจากผู้จัดงาน / Direct mail invitation from organiser
903. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ / E-Newsletters
904. หนังสือพิมพ์ / Newspapers
905. วิทยุ / Radio
906. สมาคม, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุ) / Trade Associations, Society (please specify)
907. นิตยสาร / Trade Magazines
908. โทรทัศน์ / TV
909. เว็บไซต์ / Website
910. สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ / Social Media (Facebook, Line)
911. อื่นๆ (กรุณาระบุ) / Other sources, please specify

Admission Policy

All visitor must be properly dressed. Those wearing shorts, slippers and minors below age of 12 years old are not allowed admission

T&Cs and Privacy Policy *

I have read and understood Informa Markets’s Terms and Conditions and Privacy Policy  

Badge Scanning Policy *

Whilst I may choose to withhold 3rd party consent upon registration to the INTERMACH and MTA 2020, I understand that by choosing to allow my badge to be scanned by an exhibitor or sponsor, I am providing the exhibitor or sponsor with my personal data and in doing so I consent to this personal data being used by the exhibitor or sponsor for the purpose of contacting me in the future about their products or services. Badges cannot be read remotely. I also understand and agree that my personal data may be held and used by the organiser of INTERMACH and MTA 2020 and any third-party hosting provider acting on its behalf, in order to run the event and for analysing visitor traffic with a view to improving the event experience for visitors and others. I understand and agree that the organiser may transfer my personal data outside of the European Economic Area for these purposes and I consent to such transfer of my personal data. I understand that as part of event security/attendance my badge may be scanned on entry/exit. This process is not associated with 3rd party consent choices that I may make.*