Contact Information

Questionnaire

1. I am interested in (can tick more than one) ท่านสนใจเข้าชมงาน (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) *

01 Renewable Energy Asia 2020
02 Energy Efficiency Expo 2020
03 Entech Pollutec Asia 2020
04 Electric Vehicle Asia 2020
05 Boilex Asia 2020
06 Pumps and Valves Asia 2020

2. Please tick your job function ท่านทำงานในระดับใด (เลือก 1 หัวข้อ) *

01 Owner, Stakeholder, Senior Management (CEO,CFO. MD, DMD, GM)- เจ้าของ / ผู้ถือหุ้น, ผู้บริหารระดับสูง
02 Engineering / Technique / Operation & Maintenance - ฝ่ายวิศวกรรม / เทคนิค / ปฎิบัติการและการบำรุงรักษา
03 Production / Factory - ฝ่ายการผลิต / โรงงาน
04 Operational staff (Engineer, Technician, Maintenance) - เจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการ
05 Marketing / Sales - ฝ่ายการตลาด / การขาย
06 Research & Develop / Laboratories / Academic & Education - ฝ่ายวิจัยและพัฒนา / ค้นคว้า / วิชาการ
07 Sourcing Purchase - ฝ่ายจัดซื้อ
08 Professor / Student / Researcher - อาจารย์ / นักศึกษา / นักวิจัย
09 Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ

3. Please tick your company's main industry - กรุณาระบุธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของหน่วยงานท่าน (เลือก 1 หัวข้อ) *

01 Air-conditioning / Refrigeration / Electronic & Electrical - อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ / เครื่องทำความเย็น / อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า
02 Automobile Assembler / Auto parts & Components - อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์และผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
03 Commerce Service ( Department Store, Super Store, Hotel , Hospital, Restaurant, Property development) - อุตสาหกรรมบริการพาณิชย์
04 Building & Construction - อุตสาหกรรมก่อสร้าง
05 Cosmetics / Chemical / Pharmaceutical & Medical - อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง / เคมีภัณฑ์ / เภสัชกรรมและการแพทย์
06 Food & Beverage - อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม
07 Agriculture Product - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ทางเกษตร
08 Furniture / Leather & Footwear / Textile & Garment - อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ / เครื่องหนังและรองเท้า / สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
09 Information & Communication - อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 Petrochemical / Oil & Gas - อุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมัน และแก๊ส
11 Plastic & Rubber / Printing & Packaging / Pulp / Paper - อุตสาหกรรมพลาสติก / ยางพารา / สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ / กระดาษ / เยื่อกระดาษ
12 Power Plant (IPP, SPP, VSPP, Community Power Plant) - อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและวิศวกรรมไฟฟ้า โรงไฟฟ้าชุมชน
13 Resources (Energy & Utilities) - อุตสาหกรรมทรัพยากร (พลังงานและสาธารณูปโภค)
14 Engineering / Consultant Services / Engineering Procurement Consultant (EPC) / Contractor / Sub-contracting - วิศวกร บริการให้คำปรึกษา / วิศวกรรมจัดซื้อจัดจ้าง / ผู้รับเหมาก่อสร้าง
15 Government Official / State Enterprise / Education Institute - หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / สถาบันการศึกษา
Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ

4. Please tick products of interest (maximum of 5 items) - กรุณาระบุสินค้าที่ท่านสนใจในงานนี้ (เลือกได้มากที่สุด 5 ข้อ) *

Sustainable Energy - พลังงานทางเลือก
01 Solar Energy / Solar PV/ Solar Thermal - พลังงานแสงอาทิตย์
02 Bio-Energy / Biomass / Biogas / Biofuel - พลังงานชีวมวล / พลังงานชีวภาพ / เชื้อเพลิงชีวภาพ
03 Hydro Energy - พลังงานน้ำ
04 Wind Energy - พลังงานลม
05 Waste to Energy - พลังงานขยะ
Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ
Digital Solution
01 Energy Analysis / Testing and Evaluation - เครื่องมือการวิเคราะห์ ทดสอบและวัดผลพลังงาน
02 Smart Grids / Microgrids - โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ / ระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก
03 System Design and related software / IT- Communication Devices and Infrastructures / Application and System - ออกแบบระบบและซอฟต์แวร์ / อุปกรณ์สารสนเทศ การสื่อสาร และโครงสร้างพื้นที่
04 Building and Home Network System - ระบบเครือข่ายภายในอาคารและที่พักอาศัย
Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ4
Technology & Equipment
01 Inverter - อินเวอร์เตอร์
02 Hydrogen - ไฮโดรเจน
03 Heat Exchanger - เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
04 Monitoring measuring and control technology - เทคโนโลยีในระบบควมคุมและวัดผล
05 Energy Storage, Battery - เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน / แบตเตอรี่
06 Generator, Uninterruptible Power Supply (UPS) - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
07 Cooling Systems - ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
08 Power Producer / IPP, SPP, VSPP - ผู้ผลิตไฟฟ้า
Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ
Maintenance and services - ซ่อมบำรุงและบริการ
01 EPC Contractors - ผู้รับเหมาโครงการ
02 Consulting Services - ผู้ให้คำปรึกษาโครงการ
03 Maintenance, Repair and Operations - ผู้ให้บริการบำรุงรักษาการซ่อมแซมและการดำเนินงาน
Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ
01 Carbon Process Management - การจัดการกระบวนการปล่อยคาร์บอน
02 Co-Generation power plant / Heat and Power - ระบบให้กำเนิดพลังงานไฟฟ้า / ระบบโคเจอเนอเรชั่น
03 Power Generation / Power Inverter - อุปกรณ์เปลี่ยนกระแสไฟฟ้า
04 Combined Cycle Power Plant - โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน
05 Energy Storage System (ESS) - ระบบกักเก็บพลังงาน
06 Motor and Drive Systems - ระบบมอเตอร์และตัวขับ
07 Compressed Air Systems - ระบบอัดอากาศ
08 Energy Service Company (ESCO) / Energy Saving Systems / Energy Management Systems - ระบบการจัดการพลังงาน
09 HVAC System and Control (Heating, Ventilating, and Air Conditioning) - ระบบปรับสภาวะอากาศ (ทำความร้อน, ระบายอากาศ, ปรับอากาศ)
10 Data center, Information management technology, Information storage systems - เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศระบบจัดเก็บข้อมูล, ศูนย์รวมข้อมูล, ระบบการจัดการสารสนเทศระบบจัดเก็บข้อมูล
Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ
Environmental management technology - เทคโนโลยีการจัดการสี่งแวดล้อม
01 Environmental Pollution Analysis, Measurement, Control and Abatement - เทคโนโลยีการวิเคราะห์มลพิษ การวัดการควบคุมและการลดมลพิษ
02 Air Cleaning / Environmental management technology - เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม / การจัดการอากาศ
03 Equipment and service / Control Equipment and System - อุปกรณ์และบริการการควบคุม
04 Fans, Ventilators and Blowers, Cooling and Ventilation - พัดลม พัดลมระบายอากาศ และพัดลมระบายความร้อน
05 Instrumentation and Control / Filtration Equipment - อุปกรณ์เครื่องมือวัดและควบคุม การกรอง
06 Laboratory Equipment - อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
07 Environmental Consulting & Services - บริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
08 Ecological and environmental protection technology industrial park - เทคโนโลยีการป้องกันเชิงนิเวศและสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม
09 Noise and vibration control technology and equipment - เทคโนโลยีและอุปกรณ์ควบคุมเสียงและการสั่นสะเทือน
10 Power Transmission / Power Transmission Equipment and System - อุปกรณ์และระบบส่งกำลังไฟฟ้า / ระบบส่งกำลัง
Waste treatment technology - เทคโนโลยีการจัดการของเสีย
01 Chemical Treatment Process - กระบวนการบำบัดทางเคมี
02 Hazardous Material Disposal - การกำจัดสารอันตราย
03 Waste Disposal Equipment - อุปกรณ์กำจัดขยะ
04 Incinerator and Solid Waste Disposal - เตาเผาขยะและการกำจัดขยะมูลฝอย
05 Water packing /water supply and drainage, Water / Waste water Treatment and Management - การบรรจุน้ำ, การประปาและการระบายน้ำ, การบำบัดน้ำและการจัดการน้ำเสีย
06 Reverse Osmosis - ระบบการกรองน้ำออสโมซิสผันกลับ
07 Water pollution control technology and equipment - เทคโนโลยีและอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางน้ำ
08 Solid waste disposal technology and equipment - เทคโนโลยีและอุปกรณ์กำจัดมูลฝอย
01 Electric Vehicle (BEV, PHEV, HEV, FCEV) - ยานยนต์ไฟฟ้า (ชนิดแบตเตอรี่, ปลั๊กอินไฮบริด, ไฮบริด, เซลล์เชื้อเพลิง)
02 Electric Vehicle Component Manufacturer - ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า
03 Energy Storage Technology - เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน
04 Battery and Component, Rechargeable Batteries, Next-generation Batteries, Battery Swap technology - แบตเตอรี่และส่วนประกอบ, แบตเตอรี่แบบชาร์จได้, แบตเตอรี่สมัยใหม่, แบตเตอรี่ถอดเปลี่ยน
05 Charging Station /EV Quick Chargers/ Normal Charger - สถานีชาร์จไฟฟ้า เครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบเร็วและแบบปกติ
06 Connectors/Cabin, Harness - ตัวเชื่อมต่อ
07 Magnetic Contactor - อุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้า
08 Power & Energy Monitoring System / Testing - ระบบพลังงาน, พลังงานการตรวจสอบ, การทดสอบ
09 Motor Technologies/ Automotive Motors/ Parts and Materials - เทคโนโลยีมอเตอร์, มอเตอร์ยานยนต์, ชิ้นส่วนและวัสดุ
10 Control Modules/Software, Design & Simulation - การควบคุมซอฟต์แวร์, การออกแบบและการจำลอง
11 Drive System, Software & Equipment Providers - ระบบไดร์ฟ ผู้ให้บริการระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์
Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ
01  Steam Boiler - หม้อไอน้ำ
02  Pressure Vessel - ภาชนะรับความดัน
03  Burner - หัวพ่นไฟ
04  Smoke purifying - เครื่องกรองควัน
05  Economiser - เครื่องประหยัดเชื้อเพลิง
06  Heat Exchanger - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
07  Blower - พัดลมอุตสาหกรรม
08  Heat Exchanger - เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
09  Instrumentation / Analytic and control - เครื่องมือวัด
10  Safety Equipment - อุปกรณ์ความปลอดภัย
Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ
01 Pumps - ปั๊ม
01 Chemical Pumps - ปั๊มเคมี
02 Fire Pumps - ปั๊มน้ำดับเพลิง
03 Liquid Pumps - ปั๊มของเหลว
04 Sewage Pumps - ปั๊มน้ำเสีย, ระบบควบคุมน้ำเสีย
05 Sludge Pumps - ปั๊มของกากตะกอน
06 Stainless Steel Pumps - ปั๊มน้ำสเตนเลส
07 Vacuum Pumps - ปั๊มสูญญากาศ
08 Water Pumps - เครื่องสูบน้ำ
Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ
02 Valves - วาล์ว
01 Control Valves - วาล์วควบคุม
02 Oil and Gas Valves - วาล์วควบคุมน้ำมันและของเหลว
03 Rotary Valves - โรตารี่ วาล์ว
04 Safety Valves - วาล์วนิรภัย, อุปกรณ์ป้องกันแรงดันในระบบ
05 Solenoid Valves - โซลินอยด์วาล์ว
06 Steam Traps - กับดักไอน้ำ
07 Vacuum Valves - วาล์วสุญญากาศ
Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ
03 Joints / Expansion Joint - ข้อต่อ / ชุดขยายข้อต่อ
04 Hydraulic / Pneumatic / Air Compressor - ไฮดรอลิด นิวเมติกส์ เครื่องปั้มลม
05 Fluid Metering Testing Control - มิเตอร์ทดสอบของเหลว
06 Fittings Hardware - อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
07 Tube / Pipes - ท่อ
Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ

5. Please tick your purpose of visit (tick as appropriate) - กรุณาระบุวัตถุประสงค์ในการเข้าชมงาน (เลือกได้สุงสุดสามคำตอบ) *

01 To evaluate for future participate as an exhibitor - ศึกษาข้อมูลเพื่อเข้าร่วมออกงานแสดงในปีต่อไป
02 To place orders - สั่งซื้อสินค้า
03 To view and study new technology - ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ
04 To view and recommend to decision maker - ศึกษาข้อมูลเพื่อเสนอแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ
05 To attend seminars and conference - เพื่อเข้าฟังสัมมนาวิชาการ
Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ

6. Have you ever visited ASEAN Sustainable Energy Week show last year? - ท่านเคยมาร่วมงานนี้ก่อนหน้านี้หรือไม่ *

01 Yes - เคย
02 No - ไม่เคย

7. ท่านทราบเกี่ยวกับงานได้อย่างไร / How did you get the information about the show? *

01 Newspaper - หนังสือพิมพ์
02 Radio Spot - สื่อวิทยุ
03 Magazine - นิตยสาร
04 Television - โทรทัศน์
05 Direct Mail / E-mail from organizer - หนังสือเชิญจากผู้จัดงาน, อีเมล์จากผู้จัดงาน
06 Invitation from Exhibitor - บัตรเชิญจากผู้ร่วมงานแสดงสินค้า
07 Website - เว็บไซต์ของงาน
08 Social Media - สื่อออนไลน์
09 SMS - ข้อความทางโทรศัพท์
10 Friend's recommendation / คนรู้จักแนะนำ
Others (please specify) - อื่นๆ โปรดระบุ

Admission Policy

  • Admission is restricted to professional and business visitors.
  • Admission is free of charge with pre-registration and walk-in registration.
  • Minors below age of 12 years old are not allowed admission.
  • All persons attending the exhibition must wear business attire (no shorts, singlets and slippers).
  • Photography and videotaping are prohibited without prior authorization from the exhibitor or Organisers.
  • Organisers reserve the rights to refuse admission or to remove any person from the event without giving reason.

T&Cs and Privacy Policy *

I have read and understood Informa Markets’s Terms and Conditions and Privacy Policy  

Badge Scanning Policy *

Whilst I may choose to withhold 3rd party consent upon registration to the ASEAN Sustainable Energy Week, Boilex Asia, Pumps & Valves Asia 2020, I understand that by choosing to allow my badge to be scanned by an exhibitor or sponsor, I am providing the exhibitor or sponsor with my personal data and in doing so I consent to this personal data being used by the exhibitor or sponsor for the purpose of contacting me in the future about their products or services. Badges cannot be read remotely. I also understand and agree that my personal data may be held and used by the organiser of ASEAN Sustainable Energy Week, Boilex Asia, Pumps & Valves Asia 2020 and any third-party hosting provider acting on its behalf, in order to run the event and for analysing visitor traffic with a view to improving the event experience for visitors and others. I understand and agree that the organiser may transfer my personal data outside of the European Economic Area for these purposes and I consent to such transfer of my personal data. I understand that as part of event security/attendance my badge may be scanned on entry/exit. This process is not associated with 3rd party consent choices that I may make.*