Welcome to the Vietstock 2022 Registration.

Fields with a are required to register.

Contact Information


Questionnaire
I would like to register FREE seminars

Admission Policy

  • Admission is FREE - Tham quan miễn phí
  • The exhibition is open to trade and business visitors only  - Triển lãm được dành riêng cho khách tham quan chuyên ngành
  • The general public and minors below the age of 18 will not be permitted entry for security and safety reason - Khách dưới 18 tuổi không được phép tham gia
  • All visitors must be properly attired, e.g. those in shorts will be refused entry into the exhibition halls - Vui lòng mặc trang phục lịch sự khi đến tham dự triển lãm. Khách tham quan với những trang phục sau sẽ không được phép vào triển lãm: quần ngắn, áo không tay
  • Organised groups employees of manufacturing operations and government officers are welcome. Please contact the organiser in advance - Các tổ chức, nhân viên hoạt động sản xuất và các tổ chức chính phủ đều được hoan nghênh. Vui lòng liên hệ trước với Ban tổ chức
  • The organiser reserves the right to refuse entry without being required to give reasons  - Ban tổ chức có quyền từ chối các khách không phù hợp mà không có bất cứ lý do nào
  • Visitors must be fully vaccinated and present valid vaccination card/certificate – Khách tham quan phải được tiêm chủng đầy đủ và xuất trình thẻ / giấy chứng nhận tiêm chủng vacxin

T&Cs and Privacy Policy *

I have read and understood Informa Markets’s Terms and Conditions and Privacy Policy  
Tôi đã đọc và hiểu các Quy địnhChính sách Quyền riêng tư của Informa Markets

Badge Scanning Policy

Whilst I may choose to withhold 3rd party consent upon registration to the Vietstock 2022, I understand that by choosing to allow my badge to be scanned by an exhibitor or sponsor, I am providing the exhibitor or sponsor with my personal data and in doing so I consent to this personal data being used by the exhibitor or sponsor for the purpose of contacting me in the future about their products or services. Badges cannot be read remotely. I also understand and agree that my personal data may be held and used by the organiser of Vietstock 2022 and any third-party hosting provider acting on its behalf, in order to run the event and for analysing visitor traffic with a view to improving the event experience for visitors and others. I understand and agree that the organiser may transfer my personal data outside of the European Economic Area for these purposes and I consent to such transfer of my personal data. I understand that as part of event security/attendance my badge may be scanned on entry/exit. This process is not associated with 3rd party consent choices that I may make.*

Mặc dù tôi có thể chọn từ chối sự đồng ý của bên thứ 3 khi đăng ký tham gia Vietstock 2022, tôi hiểu rằng bằng cách chọn cho phép nhà triển lãm hoặc nhà tài trợ quét thẻ ra vào của tôi, tôi đang cung cấp cho nhà triển lãm hoặc nhà tài trợ dữ liệu cá nhân của mình và khi làm như vậy, tôi đồng ý dữ liệu cá nhân này đang được sử dụng bởi nhà triển lãm hoặc nhà tài trợ cho mục đích liên hệ với tôi trong tương lai về các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Thẻ đeo không để được đọc từ xa. Tôi cũng hiểu và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi có thể được ban tổ chức Vietstock 2022 và bất kỳ bên thứ ba nào là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ thay mặt cho họ nắm giữ và sử dụng để tổ chức sự kiện và phân tích lưu lượng khách truy cập nhằm cải thiện trải nghiệm sự kiện cho khách truy cập và những người khác. Tôi hiểu và đồng ý rằng nhà tổ chức có thể chuyển dữ liệu cá nhân của tôi ra bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu cho những mục đích này và tôi đồng ý với việc chuyển dữ liệu cá nhân đó của tôi. Tôi hiểu rằng như một phần của bảo mật sự kiện / tham dự, thẻ đeo của tôi có thể được quét khi vào / ra cửa. Quá trình này không liên quan đến các lựa chọn đồng ý của bên thứ ba mà tôi có thể đưa ra.*