กระบวนการควบคุม กำกับดูแลสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบบังคับ เรื่อง: หลักการปฎิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ (มกษ. 9070-2566)

Fields with a are required to register.

Contact Information

Acceptance *

Whilst I may choose to withhold 3rd party consent upon registration to the ProPak Asia 2024, I understand that by choosing to allow my badge to be scanned by an exhibitor or sponsor, I am providing the exhibitor or sponsor with my personal data and in doing so I consent to this personal data being used by the exhibitor or sponsor for the purpose of contacting me in the future about their products or services. Badges cannot be read remotely. I also understand and agree that my personal data may be held and used by the organiser of ProPak Asia 2024 and any third-party hosting provider acting on its behalf, in order to run the event and for analysing visitor traffic with a view to improving the event experience for visitors and others. I understand and agree that the organiser may transfer my personal data outside of the European Economic Area for these purposes and I consent to such transfer of my personal data. I understand that as part of event security/attendance my badge may be scanned on entry/exit. This process is not associated with 3rd party consent choices that I may make.*

T&Cs and Privacy Policy *

 have read and understood Informa Markets’s Terms and Conditions and Privacy Policy